Zac Brown Band - 《乡村音乐选》
 8593

Zac Brown Band - 《乡村音乐选》

冰红灵动冰红灵动

已订阅63

Zac Brown Band是一支美国乡村乐队,曾获得第52届格莱美最佳新人奖,获得第55届格莱美最佳乡村专辑。乐队成员包括:Zac Brown(主唱,吉他手),Jimmy De Martini (提