Unit 7
 8.50万

Unit 7

倍速播放下载收听

00:00
04:55

1.much /mʌtʃ/ pron.&adj. 许多;大量;多少
2.How much...? (购物时)......多少钱?
3.sock /sɒk/ n. 短袜
4.T-shirt /'ti:ʃɜ:t/ n. T恤衫
5.shorts /ʃɔ:ts/ n. (pl.) 短裤
6.sweater /'swetə/ n. 毛衣
7.trousers /'traʊzəz/ n. (pl.) 裤子
8.shoe /ʃu:/ n. 鞋
9.skirt /skɜ:t/ n. 裙子
10.dollar /'dɒlə/ n. 元(美国、等国的货币符号为$)
11.big /bɪg/ adj. 大的;大号的
12.small /smɔ:l/ adj. 小的;小号的
13.short /ʃɔ:t/ adj. 短的;矮的
14.long /lɒŋ/ adj. 长的
15.woman /'wʊmən/ n. 女子
16.Can I help you? 我能帮您吗?
17.need /ni:d/ v. 需要
18.look /lʊk/ v. 看;看上去
19.pair /peə/ n. 一双;一对
20.take /teɪk/ v. 买下;拿;取
21.Here you are. 给你。
22.ten /ten/ num. 十
23.eleven /ɪ'levən/ num. 十一
24.twelve /twelv/ num. 十二
25.thirteen /θɜ:'ti:n/ num. 十三
26.fifteen /fɪf'ti:n/ num. 十五
27.eighteen /eɪ'ti:n/ num. 十八
28.twenty /'twentɪ/ num. 二十
29.thirty /'θɜ:ti/ num. 三十
30.Mr. /'mɪstə/ 先生
31.clothes /kləʊðz/ n. (pl.) 衣服;服装
32.store /stɔ:/ n. 商店
33.buy /baɪ/ v. 购买;买
34.sale /seɪl/ n. 特价销售;出售
35.sell /sel/ v. 出售;销售;卖
36.all /ɔ:l/ adj. 所有的;全部的
37.very /'verɪ/ adv. 很;非常
38.price /praɪs/ n. 价格
39.boy /bɔɪ/ n. 男孩
40.a pair of 一双

评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!

打开喜马拉雅,发表评论