Unit 6
 8.27万

Unit 6

倍速播放下载收听

00:00
05:13

1.banana /bə'nɑ:nə/ n. 香蕉
2.hamburger /'hæmbɜ:gə/ n. 汉堡包
3.tomato /tə'mɑ:təʊ/ n. 西红柿
4.ice-cream /aɪs'kri:m/ n. 冰激凌
5.salad /'sæləd/ n. 沙拉
6.strawberry /'strɔ:bərɪ/ n. 草莓
7.pear /peə/ n. 梨
8.milk /mɪlk/ n. 牛奶
9.bread /bred/ n. 面包
10.birthday /'bɜːθdeɪ/ n. 生日
11.dinner /'dɪnə/ n. (中午或晚上吃的)正餐
12.week /wi:k/ n. 周;星期
13.think about 思考;思索
14.food /fu:d/ n. 食物
15.sure /ʃʊə/ adv. 当然;肯定;一定
16.How about...? (提出建议)......怎么样?
17.burger /'bɜ:gə/ n. (=hamburger)汉堡包
18.vegetable /'vedʒtəbl/ n. 蔬菜
19.fruit /fru:t/ n. 水果
20.right /raɪt/ adj. 正确的;适当的
21.apple /'æpl/ n. 苹果
22.then /ðen/ adv. 那么
23.egg /eg/ n. 蛋;鸡蛋
24.carrot /'kærət/ n. 胡萝卜
25.rice /raɪs/ n. 大米;米饭
26.chicken /'tʃɪkɪn/ n. 鸡肉
27.so /səʊ/ conj. (引出评论或问题)那么
28.breakfast /'brekfəst/ n. 早餐;早饭
29.lunch /lʌntʃ/ n. 午餐
30.star /stɑ:/ n. 明星;星星
31.eat /i:t/ v. 吃
32.well /wel/ adv. 好;令人满意地
33.habit /'hæbɪt/ n. 习惯
34.healthy /'helθɪ/ adj. 健康的
35.really /'ri:əlɪ/ adv. 真正地
36.question /'kwestʃən/ n. 问题
37.want /wɒnt/ v. 需要;想要
38.be /bi:/ v. 变成
39.fat /fæt/ adj. 肥的;肥胖的

评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!

打开喜马拉雅,发表评论