Unit 5
 9.16万

Unit 5

倍速播放下载收听

00:00
05:51

1.do /du:/ aux v. &v. 用于否定句疑问句;做;干
2.have /hæv/ v. 有
3.tennis /'tenɪs/ n. 网球
4.ball /bɔ:l/ n. 球
5.ping-pong /'pɪŋpɒŋ/ n. 乒乓球
6.bat /bæt/ n. 球棒;球拍
7.soccer /'sɒkə/ n. (英式)足球
8.soccer ball (英式)足球
9.volleyball /'vɒlɪbɔ:l/ n. 排球
10.basketball /'bɑ:skɪtbɔ:l/ n. 篮球
11.hey /heɪ/ interj. 嘿;喂
12.let /let/ v. 允许;让
13.us /ʌs/ pron. (we的宾格)我们
14.let's = let us 让我们(一起)
15.go /gəʊ/ v. 去;走
16.we /wi:/ pron. 我们
17.late /leɪt/ adj. 迟到
18.has /hæz/ v. (have的第三人称单数形式)有
19.get /get/ v. 去取(或带来);得到
20.great /greɪt/ adj. 美妙的;伟大的
21.play /pleɪ/ v. 参加(比赛或运动);玩耍
22.sound /saʊnd/ v. 听起来好像
23.interesting /'ɪntrəstɪŋ/ adj. 有趣的
24.boring /'bɔ:rɪŋ/ adj. 没趣的;令人厌倦的
25.fun /fʌn/ adj. 有趣的;使人快乐的 n.乐趣;快乐
26.difficult /'dɪfɪkəlt/ adj. 困难的
27.relaxing /rɪ'læksɪŋ/ adj. 轻松的;令人放松的
28.watch /wɒtʃ/ v. 注视;观看
29.TV /ti:'vi:/ n. (=television) 电视;电视机
30.watch TV 看电视
31.same /seɪm/ adj. 相同的
32.love /lʌv/ v.& n. 爱;喜爱
33.with /wɪð/ prep. 和......在一起;带有;使用
34.sport /spɔ:t/ n. 体育运动
35.them /ðem/ pron. (they的宾格)他(她、它)们
36.only /'əʊnlɪ/ adv. 只;仅
37.like /laɪk/ v. 喜欢;喜爱
38.easy /'i:zɪ/ adj. 容易的;不费力的
39.after /'ɑ:ftə/ prep.& conj. 在......以后
40.class /klɑ:s/ n. 班级;课
41.classmate /'klɑ:smeɪt/ n. 同班同学

评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!

打开喜马拉雅,发表评论