Unit 4
 10.31万

Unit 4

倍速播放下载收听

00:00
03:47

1.where /weə/ adv. 在哪里;到哪里
2.table /'teɪbl/ n. 桌子
3.bed /bed/ n. 床
4.bookcase /'bʊkkeɪs/ n. 书架;书柜
5.sofa /'səʊfə/ n. 沙发
6.chair /tʃeə/ n. 椅子
7.on /ɒn/ prep. 在.......上
8.under /'ʌndə/ prep. 在.......下
9.come /kʌm/ v. 来;来到
10.come on 快点儿
11.desk /desk/ n. 书桌
12.think /θɪŋk/ n. 认为;想;思考
13.room /ru:m/ n. 房间
14.their /ðeə/ pron. 他(她、它)们的
15.hat /hæt/ n. 帽子
16.head /hed/ n. 头
17.yeah /jeə/ interj. 是的;对
18.know /nəʊ/ v. 知道;了解
19.radio /'reɪdɪəʊ/ n. 收音机;无线电广播
20.clock /klɒk/ n. 时钟
21.tape /teɪp/ n. 磁带;录音带;录像带
22.player /pleɪə/ n.播放机
23.tape player 录音机
24.model /'mɒdl/ n. 模型
25.plane /pleɪn/ n. 飞机
26.model plane 飞机模型
27.tidy /'taɪdɪ/ adj. 整洁的;井井有条的
28.but /bʌt/ conj. 但是
29.our /'aʊə/ pron. 我们的
30.everywhere /'evrɪweə/ adv. 处处;到处;各个地方
31.always /'ɔ:lweɪz/ adv. 总是

评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!

打开喜马拉雅,发表评论