Unit 3
 10.13万

Unit 3

倍速播放下载收听

00:00
06:13

1.pencil /'pensl/ n. 铅笔
2.book /bʊk/ n. 书
3.eraser /ɪ'reɪzə/ n. 橡皮
4.box /bɒks/ n. 箱;盒
5.pencil box 铅笔盒;文具盒
6.schoolbag /'sku:lbæg/ n. 书包
7.dictionary /'dɪkʃənərɪ/ n. 词典;字典
8.his /hɪz/ pron. 他的
9.mine /maɪn/ pron. 我的
10.hers /hɜ:z/ pron. 她的
11.excuse /ɪk'skju:z/ v. 原谅;宽恕
12.me /mi:/ pron. (I的宾格)我
13.excuse me 劳驾;请原谅
14.thank /θæŋk/ v. 感谢;谢谢
15.teacher /'ti:tʃə/ n. 老师;教师
16.about //ə'baʊt/ prep. 关于
17.What about...?(询问消息或提出建议) ..怎么样?…好吗?
18.yours /jɔ:z/ pron. 你的;你们的
19.for /fɔ:/ prep. 为了;给;对
20.thank you for... 为......而感谢
21.help /help/ v.& n. 帮助;援助
22.welcome /'welkəm/ adj. 受欢迎的
23.You're welcome. 别客气。
24.baseball /'beɪsbɔ:l/ n. 棒球
25.watch /wɒtʃ/ n. 表;手表
26.computer /kəm'pju:tə/ n. 计算机;电脑
27.game /geɪm/ n. 游戏;运动;比赛
28.card /kɑ:d/ n. 卡片
29.ID card 学生卡;身份证
30.notebook /'nəʊtbʊk/ n. 笔记本
31.ring /rɪŋ/ n. 戒指
32.bag /bæg/ n. 袋;包
33.in /ɪn/ prep. 在......里
34.library /'laɪbrərɪ/ n. 图书馆
35.ask /ɑ:sk/ v. 请求;要求;询问
36.ask... for... 请求;恳求(给予)
37.find /faɪnd/ v. (过去分词 found)找到;发现
38.some /sʌm/ adj. 一些;某些 pron.有些;有的
39.classroom /'klɑ:sru:m/ n. 教室
40.e-mail /'emeɪl/ n. (=email)电子邮件
41.at /æt/ prep. 按照;根据;在(某处、某时间或时刻)
42.call /kɔ:l/ v. (给......)打电话
43.lost /lɒst/ v. (动词lose的过去式)遗失;丢失
44.must /mʌst/ modal v. 必须
45.set /set/ n. 一套;一副;一组
46.a set of 一套;一副;一组

评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!

打开喜马拉雅,发表评论