Unit 2
 11.01万

Unit 2

倍速播放下载收听

00:00
05:53

1.sister /'sɪstə/ n. 姐;妹
2.mother /'mʌðə/ n. 母亲;妈妈
3.father /'fɑ:ðə/ n. 父亲;爸爸
4.parent /'peərənt/ n. 父(母)亲
5.brother /'brʌðə/ n. 兄;弟
6.grandmother /'grænmʌðə/ n.(外)祖母;奶奶;外婆;姥姥
7.grandfather /'grænfɑ:ðə/ n. (外)祖父;爷爷; 外公;姥爷
8.grandparent/'grænpeərənt/ n.祖父(母);外祖父(母)
9.family /'fæməlɪ/ n. 家;家庭
10.those /ðəʊz/ pron. 那些
11.who /hu:/ pron. 谁;什么人
12.oh /əʊ/ interj. 哦;啊
13.these /ði:z/ pron. 这些
14.they /ðeɪ/ pron. 他(她、它)们
15.well /wel/ interj. 嗯;好吧
16.have /hæv/ v. 经受;经历
17.day /deɪ/ n.一天;一日;白天
18.Have a good day! (表示祝愿) 过得愉快!
19.bye /baɪ/ interj. (=goodbye) 再见
20.son /sʌn/ n. 儿子
21.cousin /'kʌzn/ n. 堂兄(弟、姐、妹);表兄(弟、姐、妹)
22.grandpa /'grænpɑ:/ n. (外)祖父;爷爷;外公;姥爷
23.mom /mɒm/, /mɑ:m/ n. (=mum) 妈妈
24.aunt /ɑ:nt/ n. 姑母;姨母;伯母;婶母;舅母
25.grandma /'grænmɑ:/ n.(外)祖母;奶奶;外婆;姥姥
26.dad /dæd/ n. 爸爸
27.uncle /'ʌŋkl/ n. 舅父;叔父;伯父;姑父
28.daughter /'dɔ:tə/ n. 女儿
29.here /hɪə/ adv. (用以介绍人或物) 这就是;在这里
30.photo /'fəʊtəʊ/ n. 照片
31.of /ɒv, əv/ prep. 属于(某人或某物);关于(某人或某物)
32.next /nekst/ adj.&n. 下一个(的);接下来(的)
33.picture /'pɪktʃə/ n. 照片;图画
34.girl /gɜ:l/ n. 女孩
35.dog /dɒg/ n. 狗

评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!

打开喜马拉雅,发表评论