Unit 1
 13.94万

Unit 1

倍速播放下载收听

00:00
04:34

1.name /neɪm/ n. 名字;名称

2.nice /naɪs/ adj. 令人愉快的;宜人的

3.to /tu:/ 常用于原形动词之前,该动词为不定式

4.meet /mi:t/ v. 遇见;相逢

5.too /tu:/ adv. 也;又;太

6.your /jɔ:/ pron. 你的;你们的

7.Ms. /mɪz/ (于女子的姓名前,不指明婚否)女士

8.his /hɪz/ pron. 他的

9.and /ænd/ conj. 和;又;而

10.her /hɜ:/ pron, 她的

11.yes /jes/ interj. 是的;可以

12.she /ʃi:/ pron. 她

13.he /hi:/ pron. 他

14.no /nəʊ/ interj. 不;没有;不是

15.not /nɒt/ adv. 不;没有

16.zero /'zɪərəʊ/ num. 零

17.one /wʌn/ num. 一

18.two /tu:/ num. 二

19.three /θri:/ num. 三

20.four /fɔ:/ num. 四

21.five /faɪv/ num. 五

22.six /sɪks/ num. 六

23.seven /'sevn/ num. 七

24.eɪght /eɪt/ num. 八

25.nine /naɪn/ num. 九

26.telephone /'telɪfəʊn/ n. 电话;电话机

27.number /'nʌmbə/ n. 号码;数字

28.phone /fəʊn/ n. 电话;电话机

29.telephone/phone number 电话号码

30.first /fɜ:st/ adj. 第一

31.first name 名字

32.last /lɑ:st/ adj. 最后的;末尾的

33.last name 姓

34.friend /frend/ n. 朋友

35.China /'tʃaɪnə/ 中国

36.middle /'mɪdl/ adj. 中间的;中间

37.school /sku:l/ n. 学校

38.middle school 中学;初中

评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!

打开喜马拉雅,发表评论