Starter Unit 3
 12.16万

Starter Unit 3

倍速播放下载收听

00:00
02:04

1.color /'kʌlə/ n. (=colour) 颜色
2.red /red/ adj.& n. 红色(的)
3.yellow /'jeləʊ/ adj.& n. 黄色(的)
4.green /gri:n/ adj.& n. 绿色(的)
5.blue /blu:/ adj.& n. 蓝色(的)
6.black /blæk/ adj.& n. 黑色(的)
7.white /waɪt/ adj.& n. 白色(的)
8.purple /'pɜ:pl/ adj.& n. 紫色(的)
9.brown /braʊn/ adj.& n. 棕色(的);褐色(的)
10.the /ðɪ; ðə/ art. 指已提到或易领会到的人或事
11.now /naʊ/ adv. 现在;目前
12.see /si:/ v. 理解;明白
13.can /kæn/ modal v. 能;会
14.say /seɪ/ v. 说;讲
15.my /maɪ/ pron. 我的

评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!

打开喜马拉雅,发表评论