Starter Unit 1
 21.70万

Starter Unit 1

倍速播放下载收听

00:00
02:04


1.good /gʊd/ adj. 好的
2.morning /'mɔ:nɪŋ/ n. 早晨;上午
3.Good morning! 早上好!
4.hi /haɪ/ interj. (用于打招呼)嗨;喂
5.hello /hə'ləʊ/ interj. 你好;喂
6.afternoon /,ɑ:ftə'nu:n/ n. 下午
7.Good afternoon! 下午好!
8.evening /'i:vnɪŋ/ n. 晚上;傍晚
9.Good evening! 晚上好!
10.how /haʊ/ adv. 怎样;如何
11.are /ɑ:/ v. 是
12.you /ju:/ pron. 你;你们
13.How are you? 你好吗?
14.I /aɪ/ pron. 我
15.am /æm/ v. 是
16.fine /faɪn/ adj. 健康的;美好的
17.thanks /θæŋks/ interj.&n. 感谢;谢谢
18.OK /əʊ'keɪ/ interj.& adv. 好;可以

评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!

打开喜马拉雅,发表评论