大学 06
 4.00万

大学 06

倍速播放下载收听

00:00
02:27

Dì liù kè  Bì chénɡ qí yì

第六课  必诚其意

Suǒwèi chéng qí yì zhě, wú zì qī yě. Rú wù èchòu, rú hào hǎo sè,

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,

cǐ zhī wèi zì qiān. Gù jūnzǐ bì shèn qí dú yě!

此之谓自谦。故君子必慎其独也!

Xiǎo rén xiánjū wéi bùshàn, wúsuǒbùzhì, jiàn jūnzǐ érhòu yàn rán,

小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,

yǎn qí bùshàn, érzhù qí shàn. Rén zhī shì jǐ, rú jiàn qí fèigān rán,

掩其不善,而著其善。人之视己,如见其肺肝然,

zé hé yì yǐ. Cǐ wèi chéng yú zhōng, xíng yú wài. Gù jūnzǐ bì shèn qí

则何益矣。此谓诚于中,形于外。故君子必慎其

dú yě. 

独也。

Zēng zǐ yuē:“Shí mù suǒ shì, shí shǒu suǒ zhǐ, qí yán hū!”

曾子曰:“十目所视,十手所指,其严乎!”

Fù rùn wū, dé rùn shēn, xīn guǎng tǐ pán. Gù jūnzǐ bì chéng qí yì.

富润屋,德润身,心广体胖。故君子必诚其意。评论

    还没有评论,快来发表第一个评论!

打开喜马拉雅,发表评论